پنج شنبه, 25 مهر 1398  
■ حامیان همایش
■ محل برگزاری کنفرانس
■ دبیران همایش
دبیر علمی همایش

دکتر فرهاد صمیمی نمین

دبیر اجرایی همایش

دکتر آرمین سلسانی

■ برگزار کننده